info@amerikyvplzni

Ameriky v Plzni

Pravidla a poučení

Pravidla a poučení pro řidiče a veřejnost:

 • Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů
 • Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník akce, který tuto škodu způsobil
 • Po celou dobu akce je omezena rychlost jízdy na max. 5 km/h.
 • Nájezd vozidel na akci je možný pouze v uvedeném čase!
 • Výjezd z náplavky je povolen pouze v čase přestávek hudební a jiné produkce!
 • Po zaparkování není možno dále areálem náplavky projíždět.
 • Jízda je možná pouze pro příjezd na místo parkování a opuštěni náplavky.
 • Během jízdy v prostoru akce je řidič povinen mít rozsvícené potkávací světlomety
 • Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se provizorním dopravním značením, platí zákaz vstupu za omezovací a reflexní pásky
 • Automobily je nutné zaparkovat na ploše dle pokynů pořadatelů. Parkování na příjezdových komunikacích je z bezpečnostních důvodů zakázáno, vozidla z nich budou odtažena na náklady majitelů
 • Zákaz jízdy na motocyklech, mopedech a minibicích, kolech, koloběžkách, skateboard a podobně.
 • Vozidla smí řídit pouze řidiči s platným řidičským oprávněním. Každý řidič též odpovídá za platnost svého řidičského oprávnění
 • Účastník akce je zodpovědný za technický stav vozidla, se kterým se akce zúčastní
 • Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků akce
 • Děti do 15-ti let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů
 • Pálení pneumatik protáčením kol na místě, tzv. „gumování“ je zakázáno
 • Psům není povolen vstup do areálu.
 • Všichni účastníci akce, včetně pořadatelů, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu. Všichni jsou povinni vhazovat odpadky do odpadkových košů
 • Prodej zboží a služeb je povolen pouze na předem vyhrazených plochách. K prodeji či prezentaci produktů je nutné mít povolení organizátora akce
 • Zakazuje se znečišťovat a poškozovat veškeré plochy
 • Pořadatel neručí za vnesené věci.
 • Zakazuje se šíření všech druhů reklamních materiálů (např. letáků, plakátů, vizitek, aut polepených reklamou atp.), které nejsou předem odsouhlaseny pořadatelem akce.

 

 

Při jakémkoliv porušení bezpečnostních a organizačních pokynů bude účastník vykázán z akce bez náhrady vstupného a jiných výdajů. Současně bude takovému účastníkovi zakázán další vstup do prostor akce.

 

———————————————————————————————————

Poučení dle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a z.č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku:

Kdo porušil právní povinnost, nebo kdo může a má vědět, že ji poruší, oznámí to bez zbytečného odkladu osobě, které z toho může újma vzniknout, a upozorní ji na možné následky.

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.

Nezakročí-li ten, komu újma hrozí, k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem, nese ze svého, čemu mohl zabránit.

Škůdce, který poškozenému způsobí škodu úmyslným porušením dobrých mravů, je povinen ji nahradit.

Škůdce, který vlastním zaviněním poruší povinnost stanovenou zákonem a zasáhne tak do absolutního práva poškozeného, nahradí poškozenému, co tím způsobil. Povinnost k náhradě vznikne i škůdci, který zasáhne do jiného práva poškozeného zaviněným porušením zákonné povinnosti stanovené na ochranu takového práva.

Je-li k náhradě zavázáno několik škůdců, nahradí škodu společně a nerozdílně.

Kdo jinému z nedbalosti způsobí smrt, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až deset let.

Kdo jinému úmyslně ublíží na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

Kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.

Kdo úmyslně ohrozí život nebo zdraví jiného tím, že se zúčastní rvačky, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou nebo čin spáchá vloupáním, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let.

Kdo z nedbalosti způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo z nedbalosti takové obecné nebezpečí zvýší nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

Kdo svádí jiného ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu nebo ho v tom podporuje anebo kdo zneužívání takové látky jinak podněcuje nebo šíří, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.